El nostre mètode

1. El projecte

Concertarem suna cita (per exemple, a través de vídeo conferència “zoom”) adaptant-nos a la seva disponibilitat horària i li assignem un assessor personal.

Dedicarem el temps necessari per definir junts les característiques i necessitats del seu projecte, i així poder elaborar l’estudi tècnic.

L’estudi tècnic conté la ubicació geogràfica, la descripció i característiques de l’immoble que busca, la planificació, el pressupost, el finançament si cal, etc …

Li aconsellem i afinem amb precisió l’objectiu de la seva recerca, analitzant la seva viabilitat segons el mercat actual (preu, disponibilitat, temps estimat, etc …) i tracem la confiança mútua indispensable en aquesta col·laboració.

2. El mandat

Si la nostra proposta li convé, li proposarem un mandat de cerca personalitzada. Es tracta d’una contractació de recerca en la qual ens comprometem a buscar la propietat corresponent a les seves expectatives, el que confirma que estem treballant exclusivament per a vostè, el comprador i que no hi ha cap càrrec per a vostè. Els nostres honoraris són fixos i pagats pel venedor.

Aquest contracte no és exclusiu i es pot rescindir en qualsevol moment sense donar explicacions. Ens permet pre-visitar per a vostè tots els productes en el mercat i realitzar les verificacions necessàries sense que vostè hagi de desplaçar-se. D’aquesta manera, li podrem informar més adequadament, evitant-li sorpreses i visites innecessàries.

3 La Recerca

Investiguem per a vostè en tot el mercat (anuncis classificats, particulars, notaris, els nostres contactes personals, bancs, agències, etc …).

Analitzemtotes les opcions per seleccionar les que corresponguin al seu projecte prèviament definit. Pre-visitem totes les propietats i vam elaborar un informe complet de cada visita.

Cada informe inclou una fitxa descriptiva, fotos, vídeo, comentaris detallats, avantatges i inconvenients. L’hi enviem i tot seguit ho vam comentar per telèfon. Gràcies a la seva aplicació mòbil, pot seguir el seu projecte les 24 hores del dia i accedir a les propietats que més li agradin … sense moure de casa!

Li interessen un o diversos d’aquests immobles?

És llavors quan organitzarem les visites per a vostè adaptant-nos a la seva flexibilitat. Si vostè viu fora de la zona, l’ajudarem amb el seu viatge si així ho desitja (vols, hotel, cotxe, etc …)

4 . Ho hem trobat !!

Li aconsellem sobre el veritable valor de l’immoble i li dóna suport durant la negociació i al llarg de nombrosos tràmits administratius. Portem a terme investigacions relacionades amb el cadastre, urbanisme, etc … Continuarem al seu costat aconsellant objectiva i personalitzadament (elecció d’un notari, bancs, advocats, col·legis, reformes, mudances, etc …).

Romandrem amb vostè durant la signatura de l’escriptura i el lliurament de claus de la propietat dels seus somnis. També podem oferir-li consells sobre possibles reformes o ajudar-lo en la mudança a través de col·laboradors acuradament seleccionats.

Codi de Bones pràctiques

 1. OBJECTE DEL CODI

Constituir una guia per millorar la qualitat dels serveis professionals de cara a el client final, sigui aquest comprador, arrendador, venedor, llogater, etc.

 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Tota aquella persona física, jurídica que hagi contractat els nostres serveis per a la compravenda, permuta, arrendaments, traspassos, taxacions de béns immobles, auditories de qualitat o energètiques, qualsevol altre tipus d’auditoria, certificació energètiques, etc.

 1. PUBLICITAT

Tot anunci publicitari a la pàgina principal de Ginesta Home o altres pàgines associades, així com diversos portals immobiliaris que per a tal fi es posin a disposició de Ginesta Home per a la publicitar els seus immobles, tindrà la veracitat i objectivitat suficients, mai incorrent a engany.

S’especificarà mitjançant una descripció el més detallada de l’immoble a publicitar, deixant constància de superfície construïda o útil, els annexos de què disposa, si és o no moblat, tipus d’habitatge (lliure, VPO, segona mà. Obra nova), comunitat , adreça, localitat, preu total (amb comissió d’agència, especificat en el punt 7), fotos (mai manipulades), vídeo (si existís) i, finalment, des l’1 de juny de 2013 la qualificació energètica que l’immoble té, així com qualsevol altra qüestió a el cas.

Ha de fer-constància d’en quina fase de desenvolupament es troba una determinada obra si aquesta està encara en construcció i / o rehabilitació.

 1. INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR PRÈVIA A la SIGNATURA D’UN CONTRACTE

Bé sigui arres, compravenda, lloguer, reserva, etc. s’ha de de subministrar una informació més exhaustiva de l’immoble, aquest immoble es presumeix ja visitat i que és conegut pel nostre client.

Dades d’identificació i ubicació de l’immoble. Dades inequívocs d’on està situat geogràficament, així com la constància de la seva referència cadastral.

Data prevista de lliurament en el supòsit d’obra nova.

Constància de compra “a cos cert” si aquest fos el cas.

Se li farà arribar a el client dades de la comunitat (en el supòsit d’existir), així com zones comunes.

Dades de superfícies, si existissin dubtes, es tornarà a mesurar, superfícies registrals, superfícies cadastrals, superfícies comprovades, etc.

Les instal·lacions, garanties de què es disposi.

Materials que s’estiguin emprant o s’hagin de fer servir això és “la memòria de qualitats” en el cas d’habitatges en construcció.

Dades sobre preus, formes de pagament, etc.

Notari (a triar per comprador), data d’escripturació, data d’inscripció en el Registre de la Propietat (d’aquest punt gairebé sempre s’encarreguen des de la mateixa oficina de Notari), és possible que això variï depenent de la comunitat autònoma, a Catalunya es fa així. El comprador no necessita inscriure el seu immoble en el Registre de la Propietat ja que es faria des de la Notaria, però, consultar aquesta dada per assegurar-nos.

Despeses que suportarà el comprador amb indicacions expresses.

Informació d’existència de resolució de conflictes mitjançant mediadors. Això se sol fer en el supòsit de contractes de lloguers, però ha d’existir la constància en el contracte amb la confirmació per part d’ambdues parts. En el cas de desacords, es farà mitjançant un mediador, evitant així els costos dels jutjats. Per això ha d’existir un mutu acord en ambdues parts. Mirar punt 8.

Qualsevol altra qüestió que el client plantegi.

 1. PRINCIPIS, CONTINGUTS I MANERA DE LA CONTRACTACIÓ DEL PROFESSIONAL DE Ginesta Home

El més probable és que vostè. Contracti els serveis de Ginesta Home a través d’un acord verbal, el qual, a efectes, és igual de vàlid com qualsevol altre. Això es dóna en el 90% dels treballs que desenvolupem i no requereix res més que la conformitat d’ambdues parts pel que fa a la feina a desenvolupar per part de Ginesta Home així com, la conformitat de comissions i / o honoraris (veure això més baix en el punt 7). Si no és així, es pot fer la formalització de  contracte o gravació de veu on s’especifiqui:

La identitat del propietari de l’immoble (donat el cas, el seu representant).

Durada de l’encàrrec (estimat).

Descripció de l’encàrrec.

Identificació de la finca, localització, dades registrals, dades cadastrals, règim de protecció, preu d’oferta, qualsevol altra qüestió que vingui a el cas.

Retribució de l’agent immobiliari, pot ser uns honoraris fixos o un percentatge de comissió de l’total de la venda, forma en què aquesta retribució es durà a terme.

Haurà de constar la documentació que el propietari de la finca fa lliurament per a la compravenda.

Si la finca estigués en construcció, s’haurà de fer constar en quina fase de la construcció es troba, així com memòria de qualitats, pla d’habitatge (planta), qualsevol altra documentació que vingui a el cas.

 1. QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN EL CONTRACTE DE COMPRAVENDA

Sobre el preu. Aquest no podrà ser modificat a l’alça, excepte consentiment de la part compradora.

S’ha de fer constar la subrogació del préstec o crèdit hipotecari que pugui gravar aquest habitatge.

Indemnitzacions en el supòsit d’incompliment de qualsevol de les parts.

Modificacions en projectes d’obra (si fos el cas d’habitatges en construcció).

Terminis de lliurament de el bé immoble.

 1. HONORARIS

Ginesta Home l’informarà de quins seran els honoraris a reportar per part de client. Aquests honoraris podran ser una quantitat fixa o un percentatge a manera de comissió per quantitat venuda. S’especificarà si els impostos imputables (IVA) estan o no inclosos en aquests honoraris. S’estendrà factura en la mateixa data de la meritació. Els honoraris estaran al voltant de el 3 – 5% en qualsevol dels béns immobles a vendre, aquesta quantitat serà pactada de mutu acord entre Ginesta Home i la part venedora. És possible que Ginesta Home requereixi de l’existència signada d’un document de «Reconeixement d’honoraris» per part dels venedors (mirar punt 11), no sempre és així, i normalment es pacta a través d’un «acord verbal», miri el punt 5. 

Aquests honoraris seran meritats, sempre que el comprador hagi estat presentat per nosaltres. Si el comprador acudís a una segona, tercera immobiliària oa qualsevol altra persona, nosaltres entendrem que ha estat presentat per nosaltres, per tant, estarem en el nostre dret de reclamar el deute per via judicial. Quan dubteu, consulteu-nos.

No sempre es requerirà d’una comissió especificada en percentatge, ja que Ginesta Home fa altres treballs relacionats amb el sector immobiliari que no són la venda, precisament (mirar punt 2). En aquests casos seran honoraris fixos i es sol·licitarà pressupost.

També hi ha determinats serveis que Ginesta Home realitza als seus clients de manera gratuïta, per exemple:

El revenue management de l’hotel que el client compri. Estarem oferint aquest servei durant l’any següent a la compra, sense cap càrrec a part.

Hi ha determinats casos en què les auditories de qualitat de ISO 9001 i ISO 9004 també les realitzem gratuïtament.

La pretasación de qualsevol tipus d’immoble que es vagi a adquirir a través d’Ginesta Home es farà sense càrrec.

L’estudi de viabilitat d’un determinat hotel, també es farà de forma gratuïta sempre que aquest hotel (o un altre) s’adquireixi a través de l’agència Ginesta Home.

La formació de “grups” i un altre tipus de clients i esdeveniments a determinats hotels els fem també com un servei gratuït.

Com es pot veure … no tot és cobrar.

 1. SISTEMES DE RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

No sol haver conflictes en compravenda, o ambdues parts estan d’acord o no es porta a finalització el contracte.

Sempre es tractarà d’intervenir de la millor manera possible perquè les dues parts quedin contentes en l’acord.

Es pot fer constar en el contracte (si així es sol·licités) i de mutu acord, la possibilitat de nomenar una persona aliena i completament arbitrària que hi hagi entre les parts per no haver d’arribar a resolucions judicials. Aquesta tercera persona serà nomenada per l’agent immobiliari que tramitarà la venda i els honoraris d’aquest mediador seran abonats a l’50% entre la part venedora i la part compradora.

Així mateix aquest mediador haurà d’estar col·legiat i ha de complir les lleis vigents que en assumptes de mediació es tractin. Es buscarà el millor professional en l’àmbit geogràfic que s’estimi i s’avaluarà les seves competències en assumptes civils i / o mercantils (en el supòsit de compravendes d’empreses).

 1. PRIORITAT A LA VENDA

Es mantindrà un rigorós ordre d’arribada en les visites. Si existís més d’un interessat en la compra d’una mateixa propietat, tindrà preferència la primera que va visitar aquesta propietat, en les mateixes ofertes econòmiques. Si no hi ha la igualtat en l’oferta econòmica, tindrà preferència l’oferta més alta (encara que fos l’última visita).

 1. ALTRES QÜESTIONS

Qualsevol altra qüestió no expressada en aquest document, es tractarà de manera específica a qui suggereixi aquesta qüestió, bé sigui la part compradora com la part venedora.

 1. DOCUMENTS AMB ELS QUE TREBALLEM

Ginesta Home treballa amb diversos documents, aquests poden estar en format paper i amb signatura manuscrita o bé en formats digitals (per a textos format .pdf si el document està en format fotografia, es farà servir el format.jpg) . Altres poden ser de manera verbal o existir gravació de veu. En molts casos, es tracta de mer formalisme, i, simplement no existeixen. No arriben a signar mai. De qualsevol de les maneres és bo que es tingui el coneixement de la seva existència.

Els documents seran:

Reconeixement d’honoraris, aquest document serà signat pel venedor, ja que els honoraris (bé sigui una quantitat fixa o una comissió en percentatge) seran abonats per la part venedora (llevat que hi hagi algun altre acord entre les parts venedora i compradora).

LOI (Letter Of Intent), és una «carta d’intencions». Aquest document és proporcionat per la part compradora i en ell expressa el seu desig i ferma intenció de compra. Ens proporciona fàcil accés a la propietat de l’immoble. Pot estar formulat per un immoble particular o de forma genèrica per poder ser presentat en qualsevol propietat. No és oferta de compra, ni és vinculant. Se sol fer en compravenda hotelera, no tant en residencial, llevat que l’habitatge sigui molt exclusiva.

Acord de confidencialitat, es signarà només si la part venedora ho requereix. Aquest acord obliga els compradors a no informar ni fer públic la venda d’aquesta propietat específica. No hi haurà per tant divulgació en cap dels mitjans.

Carta de compromís es tracta d’assegurar el nostre treball, mitjançant aquest document reflectim a qualsevol de les parts que ho requereixi que treballarem pel bé d’ells. És un compromís signat per nosaltres.

Part de control de la visita, serà signat pels compradors, deixant clar, que, en el cas que siguin aquests els clients compradors, els venedors estaran obligats a vendre a aquests a través de l’agència i mai de forma privada.

Aquesta és la nostra metodologia, el nostre mètode de treball.

No obstant això, estem oberts a suggeriments i per descomptat a l’diàleg. No té per que ser així, es pot tractar cada cas en particular.

Com diem sempre … parlant la gent s’entén.

Hem tractat de buscar la manera en què, tant compradors, com venedors, es trobin còmodes, en un ambient “sa” de treball en comú i on tothom pugui sortir beneficiat.

Notes:

Ginesta Home es reserva el dret de fer algun canvi en aquesta metodologia en qualsevol moment i sense previ avís.

Les immobiliàries tenim una cosa … som totalment prescindibles. Es pot fer una compravenda o un lloguer entre particulars sense l’ajuda d’una immobiliària.

Si vosté. Creu que és d’aquestes persones que acudeixen a una immobiliària per poder arribar a el venedor i després «saltar-» a aquesta immobiliària, anant per darrere a venedor, si us plau, abstingui de contactar amb nosaltres.

Aquest acte, té un nom, se l’anomena confabulació i està penat per llei. L’acte de posar-se d’acord dues o més persones sobre un negoci en què no són elles soles les interessades, amb la finalitat de perjudicar a tercers, ja sigui amb un dany físic o material, està tipificat com a delicte. Són sinònims de confabulació, complot, conspiració, trama …